REGULAMIN BIEG FARTUSZKA

REGULAMIN BIEG FARTUSZKA (DZIECI I MŁODZIEŻ)

Organizatorzy

 1. Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak i Urząd Gminy w Krzywiniu
 2. Dyrektor Zbigniew Bernard i Zespół Szkół w Krzywiniu
 3. PonoKai Sport & Event
 4. Beniu Sport

Cel

 1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci wśród mieszkańców     Krzywinia i okolic.
 3. Uatrakcyjnienie ofert imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci w Krzywiniu i okolicach.

Termin i miejsce

 1. Bieg Fartuszka odbędzie się w dniu 03.12.2017 (niedziela) o godzinie 12.30
 2. Start i meta będą mieść się w bliskiej odległości Hali Sportowo- Widowiskowej w Krzywiniu, ul Gen. D. Chłapowskiego 34
 3. Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krzywiniu, ul. Gen.D. Chłapowskiego 34 ,  03.12.2017, w godzinach 10:00 – 12:15

Kategorie wiekowe, dystanse, pakiet startowy, pomiar czasu i wyniki

 1. Kategorie wiekowe, dystanse
 • Junior 0 (1-5 lata),roczniki 2016-2012, dystans ok. 200m
 • Junior 1 (6-7 lat)- roczniki 2011-2010, dystans ok. 300m
 • Junior 2 (8-9 lat)-roczniki 2009-2008, dystans ok. 400m
 • Junior 3 (10-12 lat)- roczniki 2007-2005, dystans ok. 750m
 • Junior 4 (13-15 lat)- roczniki 2004-2002, dystans ok. 1500m
 1. Podczas biegu w kategorii Junior 0 dziecku może towarzyszyć rodzic lub opiekun, dzieci z pozostałych kategorii biegną same. Do pokonania dystansu nie dopuszcza się używania żadnych pojazdów (np. wózków dziecięcych, wózków biegowych).
 2. W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma:
 • pamiątkowy fartuch z logo imprezy
 • numer startowy
 • posiłek- małe co nieco
 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową Plus Timing
 2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie organizatora
 3. Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji

Klasyfikacje, nagrody

 1. Klasyfikacje wiekowe
 • Junior 0- roczniki 2016-2012-miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 1- roczniki 2011-2010- miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 2- roczniki 2009-2008- miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 3- roczniki 2007-2005- miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 4- roczniki 2004-2002- miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają drobne nagrody rzeczowe
 2. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg Fartuszka otrzyma okolicznościowy dyplom.
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie

Warunki uczestnictwa

 1. W Biegu Fartuszka może wziąć udział każde dziecko w wieku od 1 – 15 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna
 2. Limit liczby uczestników to 250 osób – łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Fartuszka muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 4. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 5. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów Biegu Fartuszka oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 6. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 7. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Bieg Fartuszka. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia do Biegu Fartuszka będą przyjmowanie do dnia 26.11.2017 r. jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony zawodów poprzez wypełnienie na niej formularza zgłoszeniowego. Po tym terminie zgłoszenie zawodnika będzie możliwe na adres e-mail biuro@biegfartucha.pl lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy pod warunkiem dostępności miejsc, których liczbę organizator określa na poziomie 250 we wszystkich kategoriach wiekowych.
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 3. Prawo startu mają tylko uczestnicy, którzy wypełnili elektroniczny formularz i zostali umieszczeni na liście startowej.
 4. Za udział w zawodach Bieg Fartuszka nie będą pobierane żadne opłaty.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Biegu Fartuszka będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Biegu Fartuszka będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu Fartuszka obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Fartuszka
 6. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych również na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora ( PonoKai Sport&Event, 64-020 Czempiń, ul. Poznańskie Przedmieście 12a).
 8. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Fartuszka należy składać w formie wiadomości e-mail na adres biuro@biegfartucha.pl , z dopiskiem „Bieg Fartuszka – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Biegu Fartuszka rozpatrywane będą w terminie 7(siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Fartuszka będzie ostateczna.

 

UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.
 2. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 3. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 7. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 8. Wszelkie pytania dotyczące zawodów Bieg Fartuszka należy kierować na adres biuro@biegfartucha.pl