REGULAMIN BIEG FARTUSZKA

REGULAMIN BIEG FARTUSZKA (DZIECI I MŁODZIEŻ) 03.12.2023

I.Organizatorzy

 1. Urząd Gminy w Krzywiniu
 2. Zespół Szkół w Krzywiniu
 3. PonoKai Sport & Event
 4. Beniu Sport

II. Cel

 1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci gminy Krzywiń
 3. Uatrakcyjnienie ofert imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci w Krzywiniu i okolicach.
 4. Promocja Gminy Krzywiń
 5. Zapobieganie alkoholizmowi, narkomani i patologiom społecznym poprzez czynne uprawianie sportu
 6. Propagowanie  rywalizacji sportowej fair play wśród rówieśników
 7. Integracja młodzieży szkolnej – kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe
 8. Profilaktyka antyalkoholowa – sport i rekreacja jako skuteczna alternatywa dla niepożądanych uzależnień

III. Termin i miejsce

1.Bieg Fartuszka odbędzie się w dniu 03.12.2023 (niedziela) o godzinie 12.00

2.Start i meta będą mieść się w bliskiej odległości Hali Sportowo- Widowiskowej w Krzywiniu, ul Gen. D. Chłapowskiego 34

3.Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krzywiniu, ul. Gen.D. Chłapowskiego 34 :

 • sobota 02.12.2023 w godzinach 15.00-19.00
 • niedziela 03.12.2023, w godzinach 9.00 – 12:00

IV. Kategorie wiekowe, dystanse, pakiet startowy, pomiar czasu i wyniki

 1. Junior 1 (1-4 lata)- rocznik 2019-2022, dystans ok. 200m
 2. Junior 2 (5-6 lat)- roczniki 2017-2018, dystans ok. 400m
 3. Junior 3 (7-8 lat)- roczniki 2015-2016, dystans ok. 500m
 4. Junior 4 (9–10 lat)- roczniki 2013-2014, dystans ok. 500m
 5. Junior 5 (11-12 lat)- roczniki 2011-2012, dystans ok. 750m
 6. Junior 6 (13-15 lat)- roczniki 2008-2010, dystans ok. 1500m

Podczas biegu w kategorii Junior 1 dziecku może towarzyszyć rodzic lub opiekun, dzieci z pozostałych kategorii biegną same. Do pokonania dystansu nie dopuszcza się używania żadnych pojazdów (np. wózków dziecięcych, wózków biegowych).

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzyma:

 • pamiątkowy fartuch z logo imprezy
 • numer startowy
 • profesjonalny pomiar czasu
 • profesjonalne zabezpieczenie medyczne
 • woda, owoce, warzywa
 • medal na mecie

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową Plus Timing

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie organizatora

Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji

V. Klasyfikacje, nagrody

 1. Klasyfikacje wiekowe
 • Junior 1 (1-4 lata)- rocznik 2019-2022, wszyscy są „zwycięzcami” nie wyłaniamy pierwszej trójki
 • Junior 2 (5-6 lat)- roczniki 2017-2018, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 3 (7-8 lat)- roczniki 2015-2016, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 4 (9–10 lat)- roczniki 2013-2014, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 5 (11-12 lat)- roczniki 2011-2012, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy
 • Junior 6 (13-15 lat)- roczniki 2008-2010, miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

2.Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategoriach Junior 2–6 otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe

3.Każdy zawodnik, który ukończy Bieg Fartuszka otrzyma okolicznościowy medal.

4.Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia  nagród.

5.Nagrody nie podlegają wymianie

 

VI. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia i opłaty startowe

 1. W Biegu Fartuszka może wziąć udział każde dziecko w wieku od 1– 15 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Limit liczby uczestników to 400 osób – łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 4. Od uczestników Biegu Fartuszka pobiera się opłatę startową:
  1. 35,00 zł do dnia 30 listopada  2023 r. lub  do limitu 400 pakietów
  2. 45 zł   od 1 grudnia lub  powyżej 400 osób jeżeli organizator zdecyduje się zwiększyć limit
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 6. Zapisów elektronicznych można dokonywać on-line do dnia 30.11.2023 r. godz: 23.59 (lub do osiągnięcia limitu zawodników) , po tym terminie, pod warunkiem nie wyczerpania limitów, zapisy będą przyjmowane na e-mail biuro@biegfartucha.pllub w biurze zawodów.
 7. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, NIP 785 142 41 69, PKO SA 79 1950 0001 2006 0034 8412 0001 . W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa Bieg Fartuszka „ . Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 8. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegfartucha.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
 9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Fartuszka muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 10. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 11. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów Biegu Fartuszka oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 12. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 13. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Bieg Fartuszka. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
 14. Prawo startu mają tylko uczestnicy, którzy wypełnili elektroniczny formularz, opłacili wpisowe i zostali umieszczeni na liście startowej.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Biegu Fartuszka będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Biegu Fartuszka będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu Fartuszka obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Fartuszka.
 6. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 10. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

VIII . Uwagi końcowe:

 1. Wszystkich uczestników Biegu Fartuszka obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 4. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 6. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

7.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne           za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

 1. Przebywanie na trasie Biegu Fartuszka bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

9.Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w regulaminie.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.