REGULAMIN BIEG FARTUCHA

Regulamin Bieg Fartucha -Krzywiń 08.12.2019

Bieg główny 5 km

Nordic Walking  5 km

  I. Cel: 

 • Promocja Miasta i Gminy Krzywiń
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców gminy Krzywiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru

II. Organizatorzy:

 • Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak i Urząd Gminy Krzywiń
 • Dyrektor Zbigniew Bernard i Zespół Szkół w Krzywiniu
 • PonoKai Sport & Event
 • Beniu Sport

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: 696 032 097, mailowo: biuro@biegfartucha.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

 

III. Termin, dystans, trasa, limit czasu:

1.Zawody odbędą się w dniu 08 grudnia 2019 r., start zawodów: godz. 14.00

2.Biuro zawodów będzie mieścić się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krzywiniu ul. Gen.Dezyderego Chłapowskiego 34.

Biuro zawodów będzie czynne w dniach:

sobota 07.12.2019 w godzinach 15.00-18.00

niedziela 08.12.2019 w godzinach 9.30-16.00

Start i Meta  będą  się mieścić w  pobliżu Hali Sportowo – Widowiskowej w Krzywiniu, ul. Gen.Dezyderego Chłapowskiego 34.

3. Trasa biegu głównego (dystans 5 km) i marszu Nordic Walking ( dystans 5km) przebiegać będzie ulicami Miasta Krzywinia. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora www.biegfartucha.pl.

4. Z uwagi na prowadzone prace wodno-kanalizacyjne w Krzywiniu Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.biegfartucha.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. 

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzina. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy

6. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

IV. Pakiet Startowy:

 • Fartuch świąteczny z logotypem imprezy i organizatorów
 • Numer startowy
 • Chip
 • Posiłek Regeneracyjny

V. Opłaty startowe i limit uczestników ( bieg główny i marsz Nordic Walking)

 • 39 zł do dnia 31  października 2019 r.
 • 49 zł do dnia 30 listopada 2019 r.
 • 60 zł od dnia 01 grudnia 2019 r. i w dniu zawodów 8 grudnia 2019 r.
 • Osoby w wieku 70 lat i powyżej bezpłatnie

 

Całkowity limit uczestników Biegu Fartucha i Marszu Nordic Walking -700 osób

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów.

VI .Klasyfikacje i kategorie

Bieg główny

1.Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia

Mężczyźni                                Kobiety

Open  1-3                                Open 1-3

M16 (16-19lat)                         K16 (16-19lat)

M20  (20-29lat)                      K20  (20-29lat)

M30  (30-39lat)                     K30  (30-39lat)

M40  (40-49lat)                     K40  (40-49lat)

M50  (50-59lat )                    K 50  (50-59lat)

M60  (60-69lat)                     K 60 (60+)

M 70 (70+)

2.Kategoria:  Mistrz/Mistrzyni  Gminy Krzywiń -miejsca 1 -3

Marsz Nordic Walking:

Kobiety                                     Mężczyźni

Open  1-3                                 Open 1-3   

K 16-29 lat                             M 16-29 lat  

K  30-49 lat                            M 30-49 lat   

K 50+                                       M 50+

                                                     

VII. Nagrody:

1.Każdy finalista biegu głównego i marszu Nordic Walking otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2.Zdobywcy miejsc I-III biegu głównego w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody rzeczowe,dyplomy lub statuetki.

3.Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn i kategorii Mistrz i Mistrzyni Gminy Krzywiń otrzymają pamiątkowe dyplomy i  nagrody rzeczowe.

4.Zdobywcy miejsc I-III marszu Nordic Walking w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

5.Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

6.Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej.

7.Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

8. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

VIII. Zgłoszenia, Lista startowa, pomiar czasu, wyniki

 1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  www.biegfartucha.pl lub https://www.facebook.com/biegfartucha/  i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
 2. Zapisów elektronicznych można dokonywać on-line do dnia 01.12.2019 r. godz: 23.59 (lub do osiągnięcia limitu zawodników) , po tym terminie, pod warunkiem nie wyczerpania limitów, zapisy będą przyjmowane na e-mail biuro@biegfartucha.pl lub w biurze zawodów.
 3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, PKO BP 69 1020 4160 0000 2902 0192 1766 .W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa Bieg Fartucha/ Marsz Nordic Walking”
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 8 grudnia 2019 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przepisania pakietu na kolejną osobę należy dokonać w terminie do 1 grudnia 2019 roku. Od takiej operacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł. Przepisania pakietu należy dokonać za pośrednictwem Panelu Zawodnika. Link do Panelu Zawodnika jest wysyłany automatycznie w chwili wpisania nazwiska na listę startową,na wskazany w  formularzu adres e-mailowy.
  Opis procedury:
  Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu
  znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika.
  Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie
  prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej
  osobie. Od takiej operacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości
  10 zł. Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona, z nadanym numerem
  startowym (opłacona). Przed rozpoczęciem procesu proszę o zapoznanie się z
  poniższą instrukcją.
  Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i
  przekazać swój numer innej osobie:
  1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany
  przy rejestracji adres email.
  2. Przejść do “Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu” i dokonać opłaty
  manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
  2. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
  3. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.
  Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:
  1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika
  otworzyć stronę formularza rejestracji.
  2. Wypełnić formularz rejestracyjny.
 5. Reklamacje dotyczące spraw związanych ze zgłoszeniami na Bieg Fartucha i marszu Nordic Walking , należy zgłaszać  pisemnie na adres e-mail: biuro@biegfartucha.pl.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 6. Pomiar czasu podczas biegu głównego Biegu Fartucha i marszu Nordic Walking wykona firma PLUS TIMING. Pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą chipów aktywnych wbudowanych w numerze startowym lub chipów elektronicznych mocowanych na nogę.
 7. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 8. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora https://www.facebook.com/biegfartucha/ i  www.biegfartucha.pl, oraz w formie papierowej w dniu zawodów
 9. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

 

IX.Warunki uczestnictwa:          

 1. 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

  2.W biegu głównym i marszu nordic walking mogą brać udział osoby od 16 roku życia (urodzeni minimum w 2003 r.). Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgodę na przetwarzane danych osobowych do celów weryfikacji.

  3. Uczestnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

  4.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

  5. Zgłoszenie do Biegu Fartucha i marszu Nordic Walking jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.

  6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy sportowej.

  X. Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

  2.Dane osobowe uczestników Biegu Fartucha będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród

  3. Dane osobowe uczestników Biegu Fartucha będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

  4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu Fartucha obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

  5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Fartucha.

  7. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

  8.Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.

  9.Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.

  10.Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.

  11.Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

  12.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

  13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

  XI. Uwagi końcowe:

  1. Wszystkich uczestników Biegu Fartucha obowiązuje niniejszy regulamin.

  2. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

  4. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

  5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

  6. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

  7. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

  8. Przebywanie na trasie Biegu Fartucha bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

  9 .Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.

  10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w regulaminie.

  11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.