REGULAMIN BIEG FARTUCHA

Regulamin Bieg Fartucha -Krzywiń 03.12.2017

Bieg główny 5 km

Nordic Walking  5 km

  I. Cel: 

 • Promocja Miasta i Gminy Krzywiń
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  wśród mieszkańców gminy Krzywiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru

II. Organizatorzy:

 • Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak i Urząd Gminy Krzywiń
 • Dyrektor Zbigniew Bernard i Zespół Szkół w Krzywiniu
 • PonoKai Sport & Event
 • Beniu Sport

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: 696 032 097, mailowo: biuro@biegfartucha.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

 

III. Termin, dystans, trasa, limit czasu:

1.Zawody odbędą się w dniu 03 grudnia 2017 r., start zawodów: godz. 14.00

2.Biuro zawodów będzie mieścić się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krzywiniu ul. Gen.Dezyderego Chłapowskiego 34.

Biuro zawodów będzie czynne w dniach:

sobota 02.12.2017 w godzinach 14.00-17.00

niedziela 03.12.2017 w godzinach 9.30-16.00

Start i Meta  będą  się mieścić w  pobliżu Hali Sportowo – Widowiskowej w Krzywiniu, ul. Gen.Dezyderego Chłapowskiego 34.

3. Trasa biegu głównego (dystans 5 km) i marszu Nordic Walking ( dystans 5km) przebiegać będzie ulicami Miasta Krzywinia. Trasa posiada atest PZLA. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora www.biegfartucha.pl.

4. Z uwagi na prowadzone prace wodno-kanalizacyjne w Krzywiniu Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.biegfartucha.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. 

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzina. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy

6. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

IV. Pakiet Startowy:

 • Fartuch świąteczny z logotypem imprezy i organizatorów
 • Numer startowy
 • Chip
 • Posiłek Regeneracyjny

V. Opłaty startowe i limit uczestników ( bieg główny i marsz Nordic Walking)

 • 29 zł do dnia 15  października 2017r.
 • 39 zł do dnia 27 listopada 2017 r.
 • 50 zł od dnia 28 listopada 2017 r. i w dniu zawodów 3 grudnia 2017 r.
 • Osoby w wieku 70 lat i powyżej bezpłatnie

Limit uczestników Biegu Fartucha (bieg główny) 400 osób

Limit uczestników marszu Nordic Walking 50 osób

Przewiduje się dodatkowych 50 miejsc dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

Całkowity limit uczestników 500 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów.

VI .Klasyfikacje i kategorie

Bieg główny

1.Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia

Mężczyźni                                Kobiety

Open  1-3                                Open 1-3

M16 (16-19lat)                         K16 (16-19lat)

M20  (20-29lat)                      K20  (20-29lat)

M30  (30-39lat)                     K30  (30-39lat)

M40  (40-49lat)                     K40  (40-49lat)

M50  (50-59lat )                    K 50  (50+)

M60  (60-69lat)

M 70 (70+)

2.Kategoria:  Mistrz/Mistrzyni  Gminy Krzywiń -miejsca 1 -3

Marsz Nordic Walking:

Kobiety                                     Mężczyźni

Open  1-3                                 Open 1-3                                                            

VII. Nagrody:

1.Każdy finalista biegu głównego i marszu Nordic Walking otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2.Zdobywcy miejsc I-III biegu głównego w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe statuetki-niespodzianki

3.Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn i kategorii Mistrz i Mistrzyni Gminy Krzywiń otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

4.Zdobywcy miejsc I-III marszu Nordic Walking w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

5.Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej.

6.Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

7. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

VIII. Zgłoszenia, Lista startowa, pomiar czasu, wyniki

 1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  www.biegfartucha.pl lub https://www.facebook.com/biegfartucha/  i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, PKO BP 69 1020 4160 0000 2902 0192 1766 .W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa Bieg Fartucha/ Marsz Nordic Walking”
 3. Zapisów elektronicznych można dokonywać on-line do dnia 27.11.2017 r. godz: 23.59 (lub do osiągnięcia limitu zawodników) , po tym terminie, pod warunkiem nie wyczerpania limitów, zapisy będą przyjmowane na e-mail biuro@biegfartucha.pl lub w biurze zawodów.
 4. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi. Jednak jest możliwość przeniesienia tej opłaty na innego zawodnika w terminie do 27.12.2017 r. Wszelkie zmiany  należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: biuro@biegfartucha.pl.
 5. Reklamacje dotyczące spraw związanych ze zgłoszeniami na Bieg Fartucha i marszu Nordic Walking , należy zgłaszać  pisemnie na adres e-mail: biuro@biegfartucha.pl.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 6. Pomiar czasu podczas biegu głównego Biegu Fartucha i marszu Nordic Walking wykona firma PLUS TIMING. Pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą chipów aktywnych wbudowanych w numerze startowym lub chipów elektronicznych mocowanych na nogę.
 7. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 8. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora https://www.facebook.com/biegfartucha/ i  www.biegfartucha.pl, oraz w formie papierowej w dniu zawodów
 9. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

 

IX.Warunki uczestnictwa:          

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. W biegu głównym i marszu nordic walking mogą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy do dnia biegu. tj. 03.12.2017r. ukończyli 16 rok życia. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach  oraz zgodę na przetwarzane danych osobowych do celów weryfikacji POBIERZ
 3. Uczestnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jego wizerunku dla celów weryfikacji zawodnika oraz umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu. Zgodę potwierdza zgłoszeniem poprzez formularz zgłoszeniowy i własnoręcznym podpisem na karcie weryfikacji w biurze zawodów.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 6. Zgłoszenie do Biegu Fartucha i marszu Nordic Walking jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.
 7. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy sportowej.

X. Ochrona danych osobowych    

 1.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3.  Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4.   Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5.   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział . Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora (PonoKai Sport & Event, Czempiń 64-020, Poznańskie Przedmieście 12a).
 6.  Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XI.Uwagi końcowe:  

 1. Wszystkich uczestników Biegu Fartucha i marszu Nordic Walking obowiązuje niniejszy regulamin.
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4.  Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 5.  Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w pobliżu mety, w budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Krzywiniu, ul. Gen.Dezyderego Chłapowskiego 34.
 6. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 7.  Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 8.  Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenie zmian w regulaminie.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.